KRESKA - Strona główna
Nowe zasady dotyczące plików COOKIES AKCEPTUJ 
Ta strona używa plików „cookies”. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.

Projekty europejskie
 

Bydgoszcz, dnia 20.02.2015 r.

UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności oraz przejrzystości zapytania ofertowego, a także uzyskanie jak najlepszych efektów Wydawnictwo "KRESKA" Sławomir Jakubowski informuje, że nastąpi przedłużenie terminu składania ofert. Nowy termin upływa dnia 28.02.2015 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Bydgoszcz, 06.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydawnictwo „KRESKA”, Sławomir Jakubowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz w ramach RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup trójnoża – 1 szt. o następujących parametrach technicznych:

- max. rozmiar książki nie mniejszy niż 350x250 mm

- min. rozmiar książki nie większy niż 145x105 mm

- wysokość stosu książek – max. 90 mm

- prędkość mechaniczna – min. 10 cykli/minutę.

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

- oferta winna być sporządzona przy użyciu Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena netto – znaczenie i waga: 100%.

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy tj.:

Wydawnictwo „KRESKA”

Sławomir Jakubowski

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

z dopiskiem: „RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup trójnoża;

lub drogą elektroniczną, tj. mailowo wysyłając zeskanowaną ofertę na adres: sjakubowski@kreska.com.pl, w temacie wpisując: : „RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup trójnoża

do dnia 21.02.2015 r. do godz. 12.00.

W ofercie proszę podać cenę za całość wykonania zamówienia.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu trójnoża – 1 szt.

Formularz Oferty

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu trójnoża – 1 szt.

Ja niżej podpisany

...............................................................

reprezentujący

...............................................................

...............................................................

...............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadami konkurencyjności oferuję realizację zamówienia za cenę (kryterium cenowe):

Zakup trójnoża – 1 szt.

Cena netto: ........................................ zł

(słownie: ..............................................)

Stawka vat: ................... %

Termin ważności oferty (min. 30 dni)

Data: ....................................................

...............................................................

(data, podpis i pieczątka wykonawcy)Bydgoszcz, dnia 27.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:
• zakupu zbieraczki stanowiącej doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

który realizowany będzie w ramach projektu „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-20013, Działanie 5.2.2.

Numer projektu: RPKP.05.02.02-04-043/14

1. Zamawiający:

Wydawnictwo „KRESKA”
Sławomir Jakubowski
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Tel/Fax: 52 375 30 98
E-mail: sjakubowski@kreska.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów znajduje się w Załączniku 2.

3. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać Formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
5. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) należy dołączyć do oferty.
6. Dokumenty niebędące oryginałem powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
9. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena oferowana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

5. Warunki stawiane Wykonawcom

1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego.
3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Sławomir Jakubowski
Tel/Fax: 52 375 30 98
E-mail: sjakubowski@kreska.com.pl

7. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty można składać do dnia 12.12.2014 r. na adres:

Wydawnictwo „KRESKA”
Sławomir Jakubowski
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

z dopiskiem: RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny/ zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny lub w formie zeskanowanej drogą elektroniczną, tj. mailowo wysyłając ofertę na adres: sjakubowski@kreska.com.pl, w temacie wpisując: RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny/ zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny.
2. Decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Kryterium oceny ofert

Cena netto – waga 100%.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty i sposób powiadamiania Oferentów

1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełniania przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania ofertowego wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. W toku postępowania Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.
5. W przypadku braku wyjaśnień od Oferenta lub w wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny wyjaśnień potwierdzających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty Oferenta.

10. Przesłanki odrzucenia ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• będzie zawierać rażąco niską cenę,
• zostanie złożona po terminie składania ofert,
• jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
• zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
• będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Powiadomienie Wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

12. Podpisanie umowy

1. Wybrany Oferent stawi się i podpisze Umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Informacje dodatkowe
Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dotyczącego:
• zakupu zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Telefon:

Osoba reprezentująca:

Formularz Oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny - 1 szt./ sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny - 1 szt.

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………
reprezentujący …………………………………………………………………
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadami konkurencyjności oferuję realizację zamówienia za cenę (kryterium cenowe):


1. Zakup zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

2. Zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

Stawka VAT………...%

Termin ważności oferty (min. 30 dni)

Data: ………………………….


……………………………………………….
data i podpis Wykonawcy


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego dotyczącego:
• zakupu zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

1. Zbieraczka – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
Skład zestawu wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych:
1. Maszyna zbierająca:
Zakres formatów:
• min.: szerokość 100 x wysokość 105 mm
• max.: szerokość 320 x wysokość 460 mm
• Grubość składki: max. 6 mm
• Wysokość stosu: magazyn max.: 250 mm kanał transportowy max.: 85 mm
• Wysokość nakładania: 960 mm
2. System taśm transportowych susząco-chłodzących

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

Informacje dotyczące parametrów aktualnie użytkowanej maszyny, nie będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, do której zamawiane jest doposażenie, są dostępne w siedzibie Zamawiającego, mailowo lub pod nr telefonu wskazanym w pkt 6 niniejszego zapytania.

2. Sekcja wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych maszyny:
• Urządzenie przeznaczone dla wyklejek o gramaturze 100-200 g/m².
• Wyposażenie standardowe:
o 2 magazynki wyklejki z pompą próżniową
o kontrola błędnie podawanego (podawanie podwójne) lub brakującego arkusza
o stacja klejenia wyklejki z własnym napędem i automatycznym ustawianiem grubości bloku

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

Informacje dotyczące parametrów aktualnie użytkowanej maszyny, nie będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, do której zamawiane jest doposażenie, są dostępne w siedzibie Zamawiającego, mailowo lub pod nr telefonu wskazanym w pkt 6 niniejszego zapytania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.08.2014 r.

Wydawnictwo "KRESKA" Sławomir Jakubowski realizuje projekt pod nazwą: "Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa "KRESKA" poprzez inwestycje".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Bydgoszcz, dnia 23.07.2014 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności oraz przejrzystości zapytania ofertowego, a także uzyskanie jak najlepszych efektów Wydawnictwo "KRESKA" Sławomir Jakubowski informuje, że nastąpi przedłużenie terminu składania ofert. Nowy termin upływa dnia 25.08.2014 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


---------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.08.2014 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w projekcie, z poniższego zapytania ofertowego wyłącza się zakup następujących środków trwałych:

7. Zakup zbieraczki - doposażenie do obecnej maszyny - 1 szt.,

9. Zakup sekcji wyklejki - doposażenie do obecnej maszyny - 1 szt.

Powyższe środki trwałe zostaną zakupione w ramach odrębnego zapytania ofertowego.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Bydgoszcz, dnia 23.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:
• zakupu gilotyny – 1 szt.
• zakupu urządzenia do montowania gumek – 1 szt.
• zakupu owijarki palet – 1 szt.
• zakupu transportera doprowadzającego – 1 szt.
• zakupu maszyny do pakowania z termokurczliwą folią – 1 szt.
• zakupu sztaplarki – 1 szt.
• zakupu zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu zbieraczki arkuszy płaskich – 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
• zakupu naświetlarki CTP – 1 szt.
• zakupu maszyny do spiralowania – 1 szt.
• zakupu pomostu magazynowego – 1 szt.
• zakupu wózka widłowego – 1 szt.

który realizowany będzie w ramach projektu „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-20013, Działanie 5.2.2.

Numer projektu: RPKP.05.02.02-04-043/14

1. Zamawiający:

Wydawnictwo „KRESKA”
Sławomir Jakubowski
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Tel/Fax: 52 375 30 98
E-mail: sjakubowski@kreska.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup gilotyny – 1 szt.
• zakup urządzenia do montowania gumek – 1 szt.
• zakup owijarki palet – 1 szt.
• zakup transportera doprowadzającego – 1 szt.
• zakup maszyny do pakowania z termokurczliwą folią – 1 szt.
• zakup sztaplarki – 1 szt.
• zakup zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakup zbieraczki arkuszy płaskich – 1 szt.
• zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
• zakup naświetlarki CTP – 1 szt.
• zakup maszyny do spiralowania – 1 szt.
• zakup pomostu magazynowego – 1 szt.
• zakup wózka widłowego – 1 szt.

Szczegółowy opis wymaganych minimalnych parametrów znajduje się w Załączniku 2.

3. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać Formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
5. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) należy dołączyć do oferty.
6. Dokumenty niebędące oryginałem powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
9. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena oferowana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

5. Warunki stawiane Wykonawcom

1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania
2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego.
3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Sławomir Jakubowski
Tel/Fax: 52 375 30 98
E-mail: sjakubowski@kreska.com.pl

7. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty można składać do dnia 18.08.2014 r. na adres:

Wydawnictwo „KRESKA”
Sławomir Jakubowski
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

z dopiskiem: RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup gilotyny/ urządzenia do montowania gumek/ owijarki palet/ transportera doprowadzającego/ maszyny do pakowania w termokurczliwą folię/ sztaplarki/ zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny/ zbieraczki arkuszy płaskich/ sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny/ naświetlarki CTP/ maszyny do spiralowania/ pomostu magazynowego/ wózka widłowego lub w formie zeskanowanej drogą elektroniczną, tj. mailowo wysyłając ofertę na adres: sjakubowski@kreska.com.pl, w temacie wpisując: RPO WK-P 5.2.2 „Poszerzenie gamy produktów Wydawnictwa „KRESKA” poprzez inwestycje” – zakup gilotyny/ urządzenia do montowania gumek/ owijarki palet/ transportera doprowadzającego/ maszyny do pakowania w termokurczliwą folię/ sztaplarki/ zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny/ zbieraczki arkuszy płaskich/ sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny/ naświetlarki CTP/ maszyny do spiralowania/ pomostu magazynowego/ wózka widłowego.
2. Decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Kryterium oceny ofert

Cena netto – waga 100%.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty i sposób powiadamiania Oferentów

1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełniania przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania ofertowego wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. W toku postępowania Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.
5. W przypadku braku wyjaśnień od Oferenta lub w wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny wyjaśnień potwierdzających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty Oferenta.

10. Przesłanki odrzucenia ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
• będzie zawierać rażąco niską cenę,
• zostanie złożona po terminie składania ofert,
• jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
• zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
• będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Powiadomienie Wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

12. Podpisanie umowy

1. Wybrany Oferent stawi się i podpisze Umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Informacje dodatkowe
Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego dotyczącego:
• zakupu gilotyny – 1 szt.
• zakupu urządzenia do montowania gumek – 1 szt.
• zakupu owijarki palet – 1 szt.
• zakupu transportera doprowadzającego – 1 szt.
• zakupu maszyny do pakowania z termokurczliwą folią – 1 szt.
• zakupu sztaplarki – 1 szt.
• zakupu zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu zbieraczki arkuszy płaskich – 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
• zakupu naświetlarki CTP – 1 szt.
• zakupu maszyny do spiralowania – 1 szt.
• zakupu pomostu magazynowego – 1 szt.
• zakupu wózka widłowego – 1 szt.

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Telefon:

Osoba reprezentująca:

Formularz Oferty
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gilotyny/ urządzenia do montowania gumek/ owijarki palet/ transportera doprowadzającego/ maszyny do pakowania w termokurczliwą folię/ sztaplarki/ zbieraczki-doposażenie do obecnej maszyny/ zbieraczki arkuszy płaskich/ sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny/ naświetlarki CTP/ maszyny do spiralowania/ pomostu magazynowego/ wózka widłowego

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………
reprezentujący …………………………………………………………………
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadami konkurencyjności oferuję realizację zamówienia za cenę (kryterium cenowe):

1. Zakup gilotyny – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:…………...………..….….)

2. Zakup urządzenia do montowania gumek – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

3. Zakup owijarki palet – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

4. Zakup transportera doprowadzającego – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

5. Zakup maszyny do pakowania z termokurczliwą folią – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

6. Zakup sztaplarki – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

7. Zakup zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

8. Zakup zbieraczki arkuszy płaskich – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

9. Zakup sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

10. Zakup naświetlarki CTP – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……..……………..….….)

11. Zakup maszyny do spiralowania – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

12. Zakup pomostu magazynowego – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

13. Zakup wózka widłowego – 1 szt.

Cena netto: ………………. zł (słownie:……………………..….….)

Stawka VAT………...%

Termin ważności oferty (min. 30 dni)

Data: ………………………….


……………………………………………….
data i podpis Wykonawcy


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego dotyczącego:
• zakupu gilotyny – 1 szt.
• zakupu urządzenia do montowania gumek – 1 szt.
• zakupu owijarki palet – 1 szt.
• zakupu transportera doprowadzającego – 1 szt.
• zakupu maszyny do pakowania z termokurczliwą folię – 1 szt.
• zakupu sztaplarki – 1 szt.
• zakupu zbieraczki – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
• zakupu zbieraczki arkuszy płaskich – 1 szt.
• zakupu sekcji wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
• zakupu naświetlkarki CTP – 1 szt.
• zakupu maszyny do spiralowania – 1 szt.
• zakupu pomostu magazynowego – 1 szt.
• zakupu wózka widłowego – 1 szt.

Szczegółowy opis minimalnych parametrów maszyn i urządzeń:

1. Gilotyna – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• szerokość cięcia 1160 mm
• długość cięcia 1160 mm
• grubość cięcia 155 mm
• docisk od 100 kg do 4500 kg
• szybkość cięcia 42/min.
• minimalna głębokość cięcia – 30mm

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

2. Urządzenie do montowania gumek – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• dostępne szerokości gumek: 4,5,6,7,8,10,12, 15 mm.
• prędkość max: 8 szt./minutę
• możliwy do zastosowania surowiec do klejenia: klej termotopliwy
• automatyczne ustawianie gumki na okładce:
o przód/tył: min. 10 mm - max. 40 mm.
o prawo/lewo: min. 10 mm - max. 20 mm.
• gwarancja: 12 mieś.

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

3. Owijarka palet – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• Talerz obrotowy o średnicy 1650 mm
• Max. Wymiary ładunku: 1000 x 1200 mm.
• Max. Waga ładunku: 2000 kg.
• Max. Wysokość owijania (z paletą): 2400 mm.
• Niezależna regulacja owinięć dolnych i górnych od 1 do 10
• Regulacja prędkości talerza obrotowego w skali od 3 do 12 rpm

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

4. Transporter doprowadzający – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• Szerokość transportera : 400 mm
• Długość transportera : 1000 mm
• Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych – gwarancja 10 lat
• Prędkość transportera regulowana za pomocą falownika
• Połączenie z maszyną przez złącze typu Harting lub skrzynkę
• Z jedną prowadnicą boczną
• Wysokość pracy 850 ± 50 mm

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

5. Maszyna do pakowania z termokurczliwą folię – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• Strona obsługi - standard: lewa (na życzenie, za dopłatą – strona prawa)
• Szerokość stempla poprzecznego: około 500 mm
• Max. szerokość zgrzewu poprzecznego: około 450 mm
• Wysokość produktu: 220 mm (standard)
• Szerokość transportera wejściowego/ wyjściowego: 400 mm
• Wydajność: do 120 taktów / min.
• Zgrzewanie wzdłużne w czasie przesuwu produktu: ciągłe
• Szerokość folii: max. 650/650 mm (półrękaw)
• Średnica roli folii: max. Ø 400 mm Przyłącze: 400 V, 50 Hz z zerem i uziemieniem
• Oprogramowanie sterownika
• Funkcja zapamiętywania rozmiarów

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

6. Sztaplarka – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• Max. rozmiar: 370 x 370 mm
• Min. rozmiar: 100 x 100 mm
• Prędkość: max. 120 p/min
• Moc: 0,5 kW
• Waga netto: ok. 250 kg

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

7. Zbieraczka – doposażenie do obecnej maszyny– 1 szt.
Skład zestawów wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych:
1. Maszyna zbierająca:
Zakres formatów:
• min.: szerokość 100 x wysokość 105 mm
• max.: szerokość 320 x wysokość 460 mm
• Grubość składki: max. 6 mm
• Wysokość stosu: magazyn max.: 250 mm kanał transportowy max.: 85 mm
• Wysokość nakładania: 960 mm
2. Urządzenie do wstępnego topienia kleju
3. Trójnóż
4. System taśm transportowych susząco-chłodzących

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

Informacje dotyczące parametrów aktualnie użytkowanej maszyny, nie będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, do której zamawiane jest doposażenie, są dostępne w siedzibie Zamawiającego, mailowo lub pod nr telefonu wskazanym w pkt 6 niniejszego zapytania.

8. Zbieraczka arkuszy płaskich – 1 szt.
Skład zestawu wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych:
1. Zbieraczka z 3 wieżami:
• wydajności: do 9.800 arkuszy/h
• wysokość stosu papieru w półce min. 55 mm
• format minimalny 148 x 148 mm lub mniejszy,
• format maksymalny 318 x 470 mm lub większy

2. Agregat szyjąco - falujący:
• format minimalny arkusza 180 x 120 mm
• format maksymalny arkusza 508 x 356 mm
• format minimalny broszury 85 x 120 mm
• format minimalny broszury 90 x 120 mm
• format maksymalny broszury 250 x 356 mm
• format maksymalny broszury 320 x 356 mm
• maksymalna grubość broszury ok. 32 kartki (128 stron) gramatury 80 g/m2 w formacie B3 i B4
• maksymalna grubość szycia na sztych i narożnego 4 mm
• głowice szyjące
• minimalna odległość między zszywkami 73 mm, od 73 do 160 mm (L)
• wydajność do 4.800 cykli produkcyjnych/h

3. Wkładanie z utrząsaniem:
Parametry:
• Format maks. 318 x 470 mm
• Format min. 148 x 210 mm
• Maks. wysokość stosu 90 mm
4. Łącznik z ręcznym wprowadzaniem zestawów
5. krótki stół do wykładania broszur (72 cm)
6. 2 x wkłady do szycia oczkowego
7. Wałek bruzdowy

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

9. Sekcja wyklejki – doposażenie do obecnej maszyny – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
• Urządzenie przeznaczone dla wyklejek o gramaturze 100-200 g/m².
• Wyposażenie standardowe:
o 2 magazynki wyklejki z pompą próżniową
o kontrola błędnie podawanego (podawanie podwójne) lub brakującego arkusza
o stacja klejenia wyklejki z własnym napędem i automatycznym ustawianiem grubości bloku; nanoszenie kleju za pomocą tarczy
o stacja dociskowa umieszczona w środku bocznych szyn dociskowych.

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

Informacje dotyczące parametrów aktualnie użytkowanej maszyny, nie będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, do której zamawiane jest doposażenie, są dostępne w siedzibie Zamawiającego, mailowo lub pod nr telefonu wskazanym w pkt 6 niniejszego zapytania.

10. Naświetlkarka CTP – 1 szt.
Na urządzenie składają się:
1. Naświetlarka:
Minimalne parametry techniczne:
• Źródło światła: moduł zawierający 64 diody laserowe (=830 nm)
• Powtarzalność[m]: 5 (systemu perforacji: 25)
• Zakres wilgotności wzgl. [%]: 40  70 bez kondensacji
• Format płyt [mm]: 760 x 676 240x 240
• Grubość płyt [mm]: 0.15  0.30
2. Wywoływarka:
Minimalne parametry techniczne:
• Typ płyty: termiczne, bezchemiczne, negatywowe, nieablacyjne
• Szerokość płyty [mm]: 230 ÷850
• Długość płyty [mm]: 300 ÷ 1100
• Grubość płyty [mm]: 0.15-0.3
• Szybkość przesuwu [cm/min]: 60
3. Urządzenie do automatycznego odkładania płyt
4. Naświetlarka będzie wyposażona w most (conveyor)

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

11. Maszyna do spiralowania – 1 szt.
Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych maszyny:
• strony (kartki) spięte:
o min. 75 mm
• strony (kartki) luźne:
o min. 90 mm
• grubość produktu:
o dla łączenia spiralowego – max. 32 mm
o dla łączenia drutowego lub grzebieniowego – max. 23 mm
Zestaw składa się z następujących elementów:
• urządzenia do pracy ręcznej – dla produktów skrojonych na gotowy format
• stacji częściowego położenia: do podziału produktów w gniazda sztancujące
• stacji sztancującej
• 1 narzędzia sztancującego do dziurek do spirali i 1 standardowego skoku gwintu dla spirali drutowej
• stacji zbierającej – do zbierania z gniazd sztancujących w gotowy produkt
• stacji centrowania – do dokładnego ustawienia dziurek i do formy wstępnej grzbietu
• stacji spiralowania –Długość spirali ustawiana będzie na ekranie dotykowym.
• 1 narzędzia spiralującego
• 1 kompletu części skoku gwintu
• stacji przecinania
• taśmy odkładania
• szafy sterowniczej

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

12. Pomost magazynowy – 1 szt.
Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych:
• Powierzchnia pomostu: 200 m2
• Profil dźwigarów głównych: 262/3
• Profil dźwigarów poprzecznych: 212/1,75
• Wysokość pomostu: 2550 mm
• Wysokość użytkowa pomostu: 2238 mm
• Nośność pomostu: 500 kg/m2
• Pokrycie pomostu płytą wiórową
• Balustrady o wysokości 1100 mm
• Bramka załadowcza
• Schody jednobiegowe o szerokości biegu 900 mm wyposażone w poręcze po obu stronach

Zakup obejmuje również dostawę i montaż pomostu magazynowego w siedzibie Zamawiającego.

13. Wózek widłowy – 1 szt.
Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych:
• Udźwig wózka: min 1800 kg
• Spadek udźwigu przy zintegrowanym przesuwie bocznym: ok. - 50 kg
• Odległość środka ciężkości ładunku do czoła wideł: min. 500 mm
• Wysokość podnoszenia: min. 3500 mm
• Wysokość podnoszenia – wolny skok: min. 135 mm
• Ząb wideł (długość, szerokość, grubość): min. 1200x120x35 mm
• Długość do czoła wideł: min. 2310 mm.

Wydatek obejmuje zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie urządzenia.

 

 

Rozmiar: 15006
Rozmiar: 24082
Rozmiar: 82758
 
 
 
home firma oferta technologia wydawnictwa kontakt pobierz strefa dla partnera wejście do sklepu  engine - TGK
|
projekt www - WHITEart